Dansk Sygepleje Selskab

Høringssvar


Et af DASYS' strategiske indsatsområder er at søge indflydelse på det sundhedspolitiske- og sundhedsfaglige område ved at  bidrage med vores sygeplejefaglighed. Det sker blandt andet sker gennem afgivelse af høringssvar, når der skal tages beslutninger om nye retningslinjer, regler, procedurer, uddannelser m.m.

Efterhånden er DASYS en naturlig interessent i arbejdsgrupper, udvalg og ved afgivelse af høringssvar, og når der træffes nye og afgørende beslutninger. På den måde har sygeplejen en stemme og indflydelse på de faglige dagsordener, som DASYS finder det væsentligt at påvirke.

Nedenfor kan du se vores høringssvar tilbage til 2011.

Læs vejledning til faglige selskaber for afgivelse af høringssvar2022

August:  Faglig ramme for etablering af nærhospitaler

August:  Ændring af sundhedsloven - fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop

August: Udkast til autorisationsloven, sundhedsloven, lægemiddelloven og apotekerloven

August:  Udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber mv.

August: Ændring af lov om social service - omlægning af indsatsen mod hjemløshed

April: Polyfarmaci ved multisygdom - viden, fokusområder og anbefalinger til videre arbejde

Marts:   Forslag til lov om ændring af sundhedsloven - etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg mv.

Februar: Udkast til Bekendtgørelse om drift mv. af den fælles digitale infrastruktur

Januar: National klinisk anbefaling for igangsættelser af fødsler

 

2021

December: RKKP: Indikatorsæt for Databasen for Akutte Hospitalskontakter 

Oktober: Anbefalinger vedr. tværsektorielle forløb til mennesker med spiseforstyrrelser

Oktober: Høring om forslag til at mindske unødig behandling og undersøgelse: "Vælg klogt" + bilag til høringssvar

August: Høring over revideret bekendtgørelse om specialuddannelsen til sundhedsplejerske

August: SUM. Udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med graviditet i graviditetsmappen

Juli: Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko - Vejledning til kommuner, sygehus og almen praksis

Juni: SUM. Høring over udkast til bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til mindre behandling af varigt inhabile patienter

Juni: Styrelsen for Patientsikkerhed: Høring over udkast til vejledning om brug af telemedicin

Juni: Styrelsen for Patientsikkerhed: Høring over udkast til vejledning om journalføring på sygehuse og det præhospitale område, journalføring i almen praksis og speciallægepraksis samt sygeplejefaglig journalføring

Maj: RKKP: Vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser

April: NKR udredning og behandling af diabetiske fodsår

Marts: National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Marts: Høringssvar vedr. national klinisk retningslinje for hofteartrose

Januar: Høringssvar vedr. National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Januar: Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

Januar: Høringssvar vedr. udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler


2020

December: Høringssvar vedr. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multiple sklerose

Juni: Høringssvar vedr. Høring over udkast til ny vejledning om behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v.

 

2019

Høringssvar fra DASYS vedr. Livsstilsintervention ved svær overvægt

Vedrørende høringssvar: Høringsnotat; Den gode indlæggelsesrapport og Fælles Sprog III

Høringssvar fra DASYS vedr. National klinisk retningslinje for iltbehandling til den akut syge voksne

Høringssvar fra DASYS vedr. Indikatorer for Dansk Retpsykiatrisk Database

Høringssvar fra DASYS vedr. krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet

Høringssvar fra DASYS vedr. Høring af anden udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for nøglepersoner/kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for sundhedssektoren

Høringssvar fra DASYS vedr. Udviklingsplan for Regionernes Bio- og Genombank (RBGB)

Høringssvar fra DASYS vedr. Viden til et bedre sundhedsvæsen RKKP's strategi 2019-2022


2018

Høringssvar fra DASYS vedr. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens

Høringssvar fra DASYS vedr. Oplæg til Regionale Datastøttecentre (brug af sundhedsdata til Personlig Medicin i patientbehandlingen)

Høringssvar fra DASYS vedr. National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens

Høringssvar fra DASYS vedr. udkast til målepunkter for det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet

Svar fra DASYS vedr. Evaluering af psykiatriloven

Høringssvar fra DASYS vedr. Anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier

Høringssvar fra DASYS vedr. Udkast til bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje

Høringssvar fra DASYS vedr. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper

Høringssvar fra DASYS vedr. Opdatering af NKR for rehabilitering af patienter med KOL

Høringssvar fra DASYS vedr. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Høringssvar fra DASYS vedr. National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser

Høringssvar fra DASYS vedr. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om håndhygiejne - overordnede kommentarer


2017

DASYS' høringssvar vedr. Tidlig opsproring af ældre med fokus på helbredstilstand og funktionsevne. Anbefalinger til arbejdsgange og anvendelse af redskaber - november 2017

DASYS' høringssvar vedr. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom - november 2017

DASYS' høringssvar vedr. Målepunkter 2018 - november 2017

DASYS' høringssvar vedr. Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram RKKP: Landsdækkende Database for Geriatri og etablering af en ny bred database - oktober 2017

DASYS' høringssvar vedr. Anbefalinger for den palliative indsats - oktober 2017

DASYS' høringssvar vedr. Forløbsprogram for børn og unge med ADHD - oktober 2017

DASYS' høringssvar vedr. målepunkter for psykiatiske sygehuse - august 2017

DASYS' høring vedr. den nationale kliniske retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - maj 2017

DASYS' høringssvar vedr. Vejledning om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling - marts 2017

DASYS' høringssvar vedr. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lænderygsmerter - januar 2017

Høringssvar vedr. Indledende sonderinger om ny persondatalov - januar 2017

Høringssvar fra DASYS vedr. Udkast til målepunkter for tandlæger, almen praksis, bosteder, sygehuse, sundhedsfaglige forhold i hjemmeplejen, kommunale akuttilbud og fodterapeutområdet anvendt i Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn - januar 2017

Høringssvar vedr. tilbageholdelse af stofmisbrugere - december 2016

Høringssvar fra DASYS vedr. Udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling - dec 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. Faglige anbefalinger for telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL - okt 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for forebyggelse og behandling af organisk delirium - okt 2016

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for Hofteartrose - ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA - juni 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for rehabilitering af patienter med prostatakræft - juni 2016

Høringssvar fra DASYS vedr. Vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet - marts 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom - feb 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. Udkast til lovforslag om en styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler - jan 2016

Høringssvar vedr. Anbefalinger til drift af databaser - jan 2016   

Tværsektorielle forløb for mennesker med type 2- diabetes - Anbefalinger for opsporing, diagnostik, behandling, rehabilitering og opfølgning - jan 2016 


2015

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse - dec 2015 

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR om urininkontinens hos kvinder - nov 2015

Høringssvar fra DASYS vedr. KOL - Anbefalinger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning - nov 2015

Høringssvar fra DASYS vedr. telemedicinbegreber - okt 2015

Høringssvar fra Dansk Sygepleje Selskab vedr. høring over afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med forbrug og misbrug af rusmidler - sep 2015

DASYS' høringssvar vedr. National klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge - april 2015

DASYS' høringssvar vedr. "Udredning og behandling til børn og unge med erhvervet hjerneskade og psykiatrisk komorbiditet - En faglig visitationsretningslinje" - marts 2015

Høringssvar fra DASYS vedr. National klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type - marts 2015

Høringssvar fra DASYS vedr. National klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft - marts 2015

Høringssvar fra DASYS vedr. National klinisk retningslinje for skizofreni og komplekse forløb - marts 2015 

Høringssvar fra DASYS vedr. National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi - marts 2015    

Høringssvar fra DASYS vedr. Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus - feb. 2015


2014

Høringssvar fra DASYS vedr. Sundhedsstyrelsens transfusionsvejledning - dec. 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. NIR til forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler - nov. 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. Faglige visitationsretningslinjer - genoptræning og rehabilitering til voksne henholdsvis børn og unge med erhvervet hjerneskade - nov 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for ADHD hos voksne - nov. 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. Sundhedsstyrelsens pjece om samarbejde om forebyggelsesforløb - nov. 2014 

Høringssvar vedr. NIR Brug af intravaskulære og epidurale katetre - okt 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for analinkontinens hos voksne - okt 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. NIR om forebyggelse af sundhedssektorerhvervede luftvejsinfektioner med fokus på håndtering af ventilations- og respirationsudstyr - okt 2014

Høringssvar bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje - sep 2014 

Høringssvar vedr. 'Den nationale kliniske retningslinje for Udredning og behandling af generaliserede smerter i bevægeapparatet 2014' - sep 2014

Høringssvar til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus og vejledning om træning i kommuner og regioner - aug 2014

Høringsvar, NKR vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge - marts 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. Sundhedsstyrelsens NKR vedr. KOL-rehabilitering - marts 2014    

Høringssvar vedr. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion - feb 2014    


2013

Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden - nov 2013

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning og behandling af Demens - aug. 2013 

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser - aug 2013 

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for aldersbetinget Grå stær - aug. 2013 

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Hjerterehabilitering - aug. 2013    

Høringssvar vedr. nationale kliniske retningslinjer for diabetiske fodsår - juni 2013

Høringssvar vedr. udkast til forebyggelsespakke om overvægt - maj 2013

Høringssvar vedr. standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet - marts 2013

Høringssvar vedr. kandidatuddannelse i klinisk sygepleje og sundhedsteknologi - d. 28. jan 2013


2012

Høringssvar Udkast til bekendtgørelse om kosmetisk behandling  - dec 2012

Høringssvar vedr. Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet - dec 2012

Høring over udkast til vejledning om sygeplejefaglige optegnelser - nov 2012   

Høring forebyggelsespakker (brev til sst) og Høringsskema vedr. Forebyggelsespakkerne - j. nr. 1-1010-104/4 - sep 2012

Høringssvar vedr. forløbsprogrammer for kroniske sygdomme - den generiske model - sep. 2012

Høringssvar vedr. kvalitetssikring af patientuddannelse - sep. 2012

Høringsvar vedrørende forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 om patientjournaler - aug.2012

Høringssvar vedrørende plan for prioriteret udvikling af kvalitetsdatabaseområdet - februar 2012


2011

Høringssvar vedr. indikatorer til monitorering af tarmkræft - dec. 2011

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsen Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - nov. 2011.

Høringssvar vedr. DSR's forskningsudspil - aug. 2011

Høring om Sundhedsplejerskeuddannelsen

Høring om Den akutte indsats i psykiatrien

Høringssvar på DSR´s forskningspolitiske udspil

 

 

Sidst opdateret maj 2019