Dansk Sygepleje Selskab

hyppige spørgsmål


1. Hvad står DASYS for?
 

Dansk Sygepleje Selskab.
 

2. Hvad er DASYS? 

DASYS er en paraplyorganisation for de faglige selskaber under DSR og andre faglige og tværfaglige sammenslutninger af relevans for sygeplejen. DASYS er oprettet på initiativ fra sygeplejersker. 31 ud af 35 faglige selskaber under DSR medlem af DASYS samt 1 tværfagligt selskab (Dansk Selskab for Sårheling, DSFS). I alt har de 32 faglige selskaber tilsammen knap 13.000 medlemmer.


3. Er DASYS en del af Dansk Sygeplejeråd?
 

Nej, DASYS er et selvstændigt selskab uafhængig af Dansk Sygeplejeråd. DASYS samarbejder med DSR inden for udvalgte sygeplejefaglige områder.


4. Hvad er formålet med DASYS?
 

DASYS er et fælles fagligt talerør for medlemsorganisationerne på tværs af fagområder. Formålet er at styrke sygeplejerskers indflydelse på udvikling af sygepleje ved at give sygepleje en stemme og at repræsentere de faglige selskaber i sygeplejefaglige spørgsmål.


5. Hvad arbejder DASYS med? 

 • DASYS har repræsentanter i en række råd og udvalg nedsat af de centrale myndigheder inden for sundhedsområdet
 • DASYS deltager i den sundhedspolitiske debat med artikler, synspunkter og høringssvar
 • DASYS arrangerer faglige møder, temadage og konferencer

 

6. Hvad gør DASYS for udviklingen af sygepleje? 

 • DASYS medvirker til at sætte sygepleje på dagsordenen i relevante fora
 • DASYS fungerer som netværk for medlemsorganisationernes faglige dialog
 • DASYS medvirker til at udvikle dansk sygeplejevidenskab

 

7. Hvad gør DASYS for sygeplejens indflydelse i samfundet? 

 • DASYS rådgiver beslutningstagere om sygeplejefaglig ekspertise
 • DASYS udpeger repræsentanter til råd, udvalg og andre organer, hvor beslutninger om sygepleje og sygeplejevidenskab tages

 

8. Hvordan får man medlemsindflydelse?

Alle medlemmer af DASYS kan sende forslag om sags- og indsatsområder til DASYS' bestyrelse. Når DASYS' bestyrelse får anmodninger om udtalelser og udpegninger til repræsentationer, kontakter bestyrelsen det relevante faglige selskab, som indstiller en sygeplejerske med faglig indsigt på området. Medlemsorganisationen får dermed mulighed for at øve indflydelse i samarbejde med DASYS.

Repræsentantskabet er DASYS' øverste myndighed og består af den siddende bestyrelse samt af repræsentanter for medlemsorganisationerne i form af de faglige selskaber. Medlemsorganisationerne indstiller bestyrelseskandidater, og repræsentantskabet vælger bestyrelsen.

 

9. Hvordan samarbejder DASYS med DSR? 

DASYS er uafhængig af DSR, men har indgået en samarbejdsaftale med DSR, som giver begge parter pligter og rettigheder. Der bliver holdt møder med DSR's næstformand og professionschef, og DASYS er jævnlig i kontakt med øvrige ledere og medarbejder i DSR

 

10. Hvordan finansieres DASYS?

Udover medlemskontingent tjener DASYS penge på deltagerbetaling ved DASYS-konferencer arrangeret af de fire råd. 

 

11. Hvad koster medlemskab af DASYS 

Det koster 25 kr. pr. år, som betales til DASYS via medlemskab af det faglige selskab

 

12. Hvad får jeg for pengene?

 • Medindflydelse på sygeplejefaglige områder
 • Mulighed for selv at deltage i det nationale arbejde inden for dit sygeplejefaglige felt
 • Mulighed for at blive udpeget til at repræsentere et fagligt selskab i nationalt fagligt arbejde inden for f.eks. cancerpakkeforløb og specialeplanlægning
 • At sygepleje kommer på dagsordenen i relevante nationale faglige fora
 • Mulighed for at få kliniske retningslinjer bedømt i Center for Kliniske Retningslinjer
 • Adgang til billige og gode konferencer                

 

13. Hvordan bliver jeg medlem? 

Ved at melde dig ind i et fagligt selskab, som er medlem af DASYS, bliver du automatisk medlem af DASYS.

 

Sidst opdateret maj 2019