Dansk Sygepleje Selskab

Kommissorium


DASYS' uddannelsesråd blev etableret 2007 efter beslutning på repræsentantskabet november 2007

Uddannelse relateret til sygeplejeprofessionens kernefaglighed står centralt for Uddannelsesrådets indsatser. Særligt er der fokus på forskningsbaserede uddannelsesmuligheder, som styrker sygeplejeprofessionens samlede udvikling og tilgodeser principper om livslang læring i sygepleje.

Det er rådets opgave at bidrage til at indfri DASYS´ vision i forhold til uddannelsesfeltet. Således arbejder Uddannelsesrådet på proaktive og konstruktive måder for at synliggøre sygepleje, være meningsdannere, bidrage med viden og være samarbejdspartnere i det danske sundhedsvæsen i uddannelsesmæssige sammenhænge.

 

Formål

Rådet har til formål at skabe overblik over, udbrede kendskabet til og gøre opmærksom på nye uddannelsesbehov og muligheder inden for sygepleje.

 • Rådet er debatskabende, påvirker og forholder sig kritisk konstruktivt til uddannelsesmuligheder og uddannelsesbehov i forhold til hele det sygeplejefaglige funktionsområde.
 • Rådets medlemmer henvender sig til og deltager i relevante fora, råd og udvalg lokalt såvel som på landsplan.
 • Rådet rådgiver DASYS, de faglige selskaber der er medlem af DASYS, Sundhedsstyrelsen, Dansk Sygeplejeråd, uddannelsesinstitutioner, relevante organisationer, ministerier og politikere.

 Rådet skal medvirke til at påvirke og sætte fokus på

 • Behovet for udvikling af kompetence inden for sygeplejens specialfunktioner gennem repræsentation i Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers special- og videreuddannelse
 • Muligheder og barrierer i uddannelsessystemet og karriereforløbet for sygeplejersker, på diplom-, master- kandidat- og ph.d.- niveau i samarbejde med de nævnte fora.
 • Nye uddannelsesbehov, niveauer og retninger inden for efter- og videreuddannelse i sygepleje gennem dialog med især DSR, DASYS bestyrelse og Sundhedsstyrelsen.
 • Aktuel sygeplejefaglig kompetenceudvikling på såvel generalist- som specialistniveau via dialog med de nævnte fora.
 • De muligheder og veje som akademiske sygeplejersker bidrager med i og for klinisk praksis.
 • Forskningsbaseret praksis som nødvendig forudsætning for bæredygtig udvikling af professionen

 

Rådets sammensætning

Rådet består af medlemmer med kompetencer inden for uddannelsesområdet på følgende områder

 • Undervisning i sygepleje på akademisk niveau
 • Undervisning i sygepleje på professionsbachelor- eller diplomniveau
 • Undervisning i sygepleje i klinisk praksis
 • Forskning i sygepleje ved universitet eller universitetshospital
 • Ledelse af sygepleje

 

Udpegning af rådsmedlemmer

Rådet består af 9-12 medlemmer, som udpeges hvert andet år:

 • Rådets formand udpeget af DASYS' bestyrelse. Formanden for rådet indtræder automatisk i DASYS' bestyrelse efter udpegningen.
 • 1-2 medlemmer af DASYS' bestyrelse
 • 1-2 repræsentanter for relevante institutioner f.eks sygeplejefaglige forskningsinstitutioner, det universitære system, professionshøjskoler mm.
 • 3-6 repræsentanter fra de faglige selskaber, der er medlem af DASYS. De faglige selskaber anmodes om at indstille kvalificerede repræsentanter til dasys' bestyrelse. DASYS bestyrelse udpeger medlemmerne efter anbefaling af rådet.
 • Evt. repræsentanter med særlige kompetencer indenfor området anbefalet af rådet.

Der er valg til rådet hver andet år, og medlemmerne kan højst sidde i tre valgperioder. Det tilstræbes, at ikke alle rådets medlemmer skiftes ud samtidigt.

Valgperioden starter i januar måned, hvor der indkaldes nye medlemmer fra FS'er i perioden november-januar. DASYS' bestyrelse udpeger formand og medlemmerne fra DASYS'  bestyrelse efter repræsentantskabsmødet og det konstituerende bestyrelsesmøde i november.

  

Økonomi

DASYS er økonomisk ansvarlig for uddannelsesrådet. Rådet udarbejder et budgetforslag, som godkendes af bestyrelsen. 

Rådet afholder 4 hel- eller halvdagsmøder årligt. Møder med forplejning arrangeres efter gældende regler og finansieres af DASYS. Der refunderes transportomkostninger til rådets medlemmer.

Konferencer, temadage og workshop's arrangeret af rådet finansieres af indtægter i forbindelse med arrangementet. Budget og evt. underskudsgaranti skal godkendes af DASYS' formandskab.

 

Sidst opdateret juni 2019