Søg
Close this search box.

FAQ

HYPPIGE SPØRGSMÅL

Dansk Sygepleje Selskab.

DASYS er en paraplyorganisation for de faglige selskaber under DSR og andre faglige og tværfaglige sammenslutninger af relevans for sygeplejen. DASYS er oprettet på initiativ fra sygeplejersker. 31 ud af 35 faglige selskaber under DSR medlem af DASYS samt 1 tværfagligt selskab (Dansk Selskab for Sårheling, DSFS). I alt har de 32 faglige selskaber tilsammen knap 13.000 medlemmer.

Nej, DASYS er et selvstændigt selskab uafhængig af Dansk Sygeplejeråd. DASYS samarbejder med DSR inden for udvalgte sygeplejefaglige områder.

DASYS er et fælles fagligt talerør for medlemsorganisationerne på tværs af fagområder. Formålet er at styrke sygeplejerskers indflydelse på udvikling af sygepleje ved at give sygepleje en stemme og at repræsentere de faglige selskaber i sygeplejefaglige spørgsmål.

 • DASYS har repræsentanter i en række råd og udvalg nedsat af de centrale myndigheder inden for sundhedsområdet
 • DASYS deltager i den sundhedspolitiske debat med artikler, synspunkter og høringssvar
 • DASYS arrangerer faglige møder, temadage og konferencer
 • DASYS medvirker til at sætte sygepleje på dagsordenen i relevante fora
 • DASYS fungerer som netværk for medlemsorganisationernes faglige dialog
 • DASYS medvirker til at udvikle dansk sygeplejevidenskab
 • DASYS rådgiver beslutningstagere om sygeplejefaglig ekspertise
 • DASYS udpeger repræsentanter til råd, udvalg og andre organer, hvor beslutninger om sygepleje og sygeplejevidenskab tage

Alle medlemmer af DASYS kan sende forslag om sags- og indsatsområder til DASYS’ bestyrelse. Når DASYS’ bestyrelse får anmodninger om udtalelser og udpegninger til repræsentationer, kontakter bestyrelsen det relevante faglige selskab, som indstiller en sygeplejerske med faglig indsigt på området. Medlemsorganisationen får dermed mulighed for at øve indflydelse i samarbejde med DASYS.

Repræsentantskabet er DASYS’ øverste myndighed og består af den siddende bestyrelse samt af repræsentanter for medlemsorganisationerne i form af de faglige selskaber. Medlemsorganisationerne indstiller bestyrelseskandidater, og repræsentantskabet vælger bestyrelsen.

DASYS er uafhængig af DSR, men har indgået en samarbejdsaftale med DSR, som giver begge parter pligter og rettigheder. Der bliver holdt møder med DSR’s næstformand og professionschef, og DASYS er jævnlig i kontakt med øvrige ledere og medarbejder i DSR

Udover medlemskontingent tjener DASYS penge på deltagerbetaling ved DASYS-konferencer arrangeret af de fire råd. 

Det koster 25 kr. pr. år, som betales til DASYS via medlemskab af det faglige selskab

 • Medindflydelse på sygeplejefaglige områder
 • Mulighed for selv at deltage i det nationale arbejde inden for dit sygeplejefaglige felt
 • Mulighed for at blive udpeget til at repræsentere et fagligt selskab i nationalt fagligt arbejde inden for f.eks. cancerpakkeforløb og specialeplanlægning
 • At sygepleje kommer på dagsordenen i relevante nationale faglige fora
 • Mulighed for at få kliniske retningslinjer bedømt i Center for Kliniske Retningslinjer
 • Adgang til billige og gode konferencer  

Ved at melde dig ind i et fagligt selskab, som er medlem af DASYS, bliver du automatisk medlem af DASYS.

Sidst opdateret maj 2019