Søg
Close this search box.

Høringer

Et af DASYS’ strategiske indsatsområder er at søge indflydelse på det sundhedspolitiske- og sundhedsfaglige område ved at  bidrage med vores sygeplejefaglighed. Det sker blandt andet sker gennem afgivelse af høringssvar, når der skal tages beslutninger om nye retningslinjer, regler, procedurer, uddannelser m.m.

Efterhånden er DASYS en naturlig interessent i arbejdsgrupper, udvalg og ved afgivelse af høringssvar, og når der træffes nye og afgørende beslutninger. På den måde har sygeplejen en stemme og indflydelse på de faglige dagsordener, som DASYS finder det væsentligt at påvirke.

Nedenfor kan du se vores høringssvar tilbage til 2021.

Læs vejledning til faglige selskaber for afgivelse af høringssvar

April: Høring om Voldskadebekendtgørelsen

April: Udkast til lovforslag om sikring af mindre erstatninger i tandskadesager (Ikke behandlet)

April: Forskellige bekendtgørelser på arbejdsskadeområdet (Ikke behandlet)

April: Høring vedrørende Vælg Klogt anbefaling om uhensigtsmæssig polyfarmaci

April: Vejledning om dataindberetninger på socialområdet (Ikke behandlet)

April: Mailsvar på høring over udkast til vejledning om behandling med psykofarmaka af voksne med psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser

April: Høring angående NIR til forebyggelse af urindrænage og inkontinenshjælpemidler

Marts: Mailsvar på høring vedrørende udkast til lovforslag og bekendtgørelser om pligtmæssige lagre af kritiske lægemidler m.v.

Marts: Høring vedrørende forslag om ændring af autorisationsloven og udlændingeloven

Marts: Høring om ny bekendtgørelse om specialuddannelse i akutsygepleje

Februar: Mailsvar på høring om lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Februar: Bekendtgørelse om uddannelsesgodtgørelse efter arbejdsskadesikringsloven (Ikke behandlet)

Februar: Høring af inklusion af akutsygehusene (Ikke behandlet)

Februar: Bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren (Ikke behandlet)

Januar: Udkast til bekendtgørelse om voksenansvar og bekendtgørelse om betaling for ophold på anbringelsessteder (Ikke behandlet)

Januar: Udkast til til vejledning om ændring af vejledning om kosmetisk behandling (Ikke behandlet)

Januar: Høring til udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse

Januar: Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med sjældne sygdomme (Ikke behandlet)

December: RKKP: Indikatorsæt for Databasen for Akutte Hospitalskontakter 

Oktober: Anbefalinger vedr. tværsektorielle forløb til mennesker med spiseforstyrrelser

Oktober: Høring om forslag til at mindske unødig behandling og undersøgelse: “Vælg klogt” + bilag til høringssvar

August: Høring over revideret bekendtgørelse om specialuddannelsen til sundhedsplejerske

August: SUM. Udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med graviditet i graviditetsmappen

Juli: Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko – Vejledning til kommuner, sygehus og almen praksis

Juni: SUM. Høring over udkast til bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til mindre behandling af varigt inhabile patienter

Juni: Styrelsen for Patientsikkerhed: Høring over udkast til vejledning om brug af telemedicin

Juni: Styrelsen for Patientsikkerhed: Høring over udkast til vejledning om journalføring på sygehuse og det præhospitale område, journalføring i almen praksis og speciallægepraksis samt sygeplejefaglig journalføring

Maj: RKKP: Vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser

April: NKR udredning og behandling af diabetiske fodsår

Marts: National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Marts: Høringssvar vedr. national klinisk retningslinje for hofteartrose

Januar: Høringssvar vedr. National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Januar: Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

Januar: Høringssvar vedr. udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler